Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Monitoring karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Opolskiego - formularz osobowy

Monitoring karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Opolskiego - formularz osobowy
metryczka
(To pytanie jest wymagane)
Imię:
(To pytanie jest wymagane)
Nazwisko:
(To pytanie jest wymagane)
E-mail:
Telefon:
PESEL:
studia
Termin obrony pracy dyplomowej:
Otwórz kalendarz
Proszę podać orientacyjny termin.
Stopień studiów:
Kierunek:
Jeśli Twojego kierunku nie ma liście, wprowadź nazwę kierunku samodzielnie korzystając z opcji "Inne:" na końcu listy.
Kierunek:
Tryb studiów:
uzupełniające
Praca w czasie studiów.
Można zaznaczyć wiele odpowiedzi.
Jaka? Wpisz jaką inna pracę podejmowałeś w czasie studiów.
Gdzie mieszkałaś/łeś w czasie studiów?
Można zaznaczyć wiele odpowiedzi.
Skąd?
Wpisz nazwę miejscowości.
Gdzie zamierzasz mieszkać?
W ciągu 3 najbliższych miesięcy.
Gdzie?
Wpisz miejscowość
(To pytanie jest wymagane)
Czy chcesz wziąć udział w monitoringu karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Opolskiego?
W rok, trzy i pięć lat po zakończeniu studiów wyślemy na Twój adres e-mail zaproszenie do udziału w krótkim, anonimowym badaniu absolwentów. Polepszaj z nami ofertę Uniwersytetu Opolskiego - pozwól nam się z Tobą skontaktować!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.
2.    Administrator danych osobowych powoła Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia badania absolwentów Uniwersytetu Opolskiego pn. monitoring karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Opolskiego, którego poszczególne etapy zostały opisane i są zamieszczone na stronie www.kariera.uni.opole.pl/monitoring.
4.    Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest  art. 6. ust. 1 pkt. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).
5.    Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji ww. celu.
6.    Dla realizacji celu będą przetwarzane następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o wykształceniu, informacje dotyczące kariery w trakcie studiów, przebiegu studiów i późniejszej kariery zawodowej.
7.    Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym i nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich;
8.    Dane przechowywane będą przez cały okres realizowania monitoringu karier zawodowych absolwentów przez Uniwersytet Opolski;
9.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu przetwarzaniu danych.
10.    Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych.
11.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.