Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Monitoring karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Opolskiego - formularz osobowy

Monitoring karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Opolskiego - formularz osobowy
metryczka
(To pytanie jest wymagane)
Imię:
(To pytanie jest wymagane)
Nazwisko:
(To pytanie jest wymagane)
Prywatny e-mail:
Nie podawaj adresu e-mail w domenie "@student.uni.opole.pl".
Telefon:
PESEL:
studia
Termin obrony pracy dyplomowej lub data zakończenia studiów:
Otwórz kalendarz
Proszę podać orientacyjny termin.
Stopień studiów:
Kierunek:
Jeśli Twojego kierunku nie ma liście, wprowadź nazwę kierunku samodzielnie korzystając z opcji "Inne:" na końcu listy.
Kierunek:
Tryb studiów:
uzupełniające
Praca w czasie studiów.
Można zaznaczyć wiele odpowiedzi.
Jaka? Wpisz jaką inna pracę podejmowałeś w czasie studiów.
Gdzie mieszkałaś/łeś w czasie studiów?
Można zaznaczyć wiele odpowiedzi.
Skąd?
Wpisz nazwę miejscowości.
Gdzie zamierzasz mieszkać?
W ciągu 3 najbliższych miesięcy.
Gdzie?
Wpisz miejscowość
(To pytanie jest wymagane)
Czy chcesz wziąć udział w monitoringu karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Opolskiego?
W rok, trzy i pięć lat po zakończeniu studiów wyślemy na Twój adres e-mail zaproszenie do udziału w krótkim, anonimowym badaniu absolwentów. Polepszaj z nami ofertę Uniwersytetu Opolskiego - pozwól nam się z Tobą skontaktować!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamenatu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.

 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ , telefonicznie lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski – Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Kopernika 11a, 45-040 Opole.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia badania absolwentów Uniwersytetu Opolskiego pn. monitoring karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Opolskiego, którego poszczególne etapy zostały opisane i są zamieszczone na stronie kariera.uni.opole.pl/monitoring.

 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest 6. ust. 1 pkt. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), czyli wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji ww. celu.

 6. Dla realizacji celu będą przetwarzane następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o wykształceniu, informacje dotyczące kariery
  w trakcie studiów, przebiegu studiów i późniejszej kariery zawodowej.

 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym i nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich;

 8. Dane przechowywane będą przez cały okres realizowania monitoringu karier zawodowych absolwentów przez Uniwersytet Opolski;

 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych,  cofnięcia udzielonej zgody,
  z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej wycofaniem oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: do  sprostowania danych osobowych, do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu przetwarzaniu danych .

 10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe
  są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa..

 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.