International Weekends


We invite you to join the "International Weekends" initiative in the framework of "Welcome to UO" project. The idea behind it is as follows - UO staff will host the UO foreign students for any kind of family gathering, celebration or a meal, be it a simple lunch or a barbeque party. it will create a wonderful opportunitiy for intercultural dialogue and contribute to the extended knowledge on Polish culture and traditions among foreign students. 

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy - Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18

There are 7 questions in this survey.