Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

CV - wyślij swoje dokumenty do konsultacji

Aktualna klauzula do CV:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119)).

(To pytanie jest wymagane)
Imię:
(To pytanie jest wymagane)
Nazwisko:
(To pytanie jest wymagane)
Adres e-mail:
(To pytanie jest wymagane)
Numer telefonu:
Prześlij nam swoje CV
Kliknij wczytaj pliki, a następnie wybierz plik, który chcesz załadować. Preferowane formaty to pdf, doc, jpg.
(To pytanie jest wymagane)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania Twoich danych osobowych:

 1. Administratorem Twoich danych jest Uniwersytet Opolski (UO) z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.
 2. Administrator danych osobowych powoła Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia Panu/Pani korzystania z usługi otrzymania ofert pracy, praktyk, stażu lub wolontariatu.
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jestart. 6. ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji ww. celu.
 6. Akademickie Centrum Karier UO (ACK) będzie przetwarzało następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane z CV w tym o wykształceniu, uprawnieniach zawodowych, stażu pracy.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom zewnętrznym - potencjalnym pracodawcom. Dane osobowe mogą być również przekazywane innym podmiotom na podstawie przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
 9. Dane przechowywane będą przez okres czas świadczenia usługi przez ACK lub do wycofania Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych;
 10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych - „prawo do bycia zapomnianym”, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu przetwarzaniu danych .
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 12. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania Pani/Pana danych.